•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

 تکرارِ اسمـِ تــو ایـטּ روزهـآ

حادثــه ی تکــرارﮮ زندگــی مـَטּ است ...

هیچ دیوانه اﮮ از ایـטּ همه تکرار ...

به اندازه ﮮ مـَטּ ،

لذّتــ نخواهَد بـُرد !!

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی

کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود

انتظــارت را میـکشـــــد

چــه آرامشی داره

طعــم پیامکی کــه میگـــوید :
" کجــــایـــــــــی" ...؟

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
یوسف

سلام وب زیبایی بود .مرسی سر بزن[گل]