خدا...

گفتم:خدایا از همه دلگیرم

گفت:حتی من؟

گفتم:خدایا دلم را ربودند!

گفت:پیش از من؟

گفتم:خدایا چقدر دوری؟

 گفت:تو یا من؟

گفتم:خدایا تنهاترینم!

گفت:پس من؟

گفتم:خدایا کمک خواستم.

گفت:از غیر من؟

گفتم:خدایا دوستت دارم.

گفت:بیش از من؟

گفتم:خدایا انقدر نگو من!

 گفت:من توام، تو من

/ 2 نظر / 7 بازدید
امید

سلام تو من و من تو در همدگر افتاده یکیم گر نباشد من و با تو نشود حایل من نوشته قشنگی بود در باب وحدت وجود [دست]