"هــــر صــــبح "

هــــر صــــبح مــــادرم میــــ گــــوید

بــــاز که د یشــــب آب دهــــانت بالشــــت را خــــیس کــــرده!

مــــن لبــــخند میــــزنم و خــــوشحــــالم کــــ هــــنوز از گــــریه هــــای

شــــبانهــــ ام بیــــ خــــــــبــرند...

 

/ 0 نظر / 20 بازدید