گهگـــــــاهی

دلتنگم.

گاه دلتنگ می شوم

دلتنگتر از همه دلتنگی ها

گوشه ای می نشینم

وحسرتها را می شمارم

و باختن ها را و صدای شکستن ها را ...

نمی دانم من کدام امید را نا امید کرده ام

و کدام خواهش را نشنیدم

و به کدام دلتنگی خندیدم که اینچنین دلتنگم؟
دلتنگم دلتنگ

/ 1 نظر / 7 بازدید
nastaran

سلام عجیجم عالیییییییییییییی بود!!!![ماچ] בلــمـ تنگـ ـــ شـבهـ.... بــراے عڪــسـ هایــے ڪــہ پـاره ڪـرבمــ و ســوزانــבمشاטּ . . . بــراے בفتــر פֿــاطـراتــمــ ڪـہ בیگـر چیــزے בر آטּ نمـے نـــویسـمـ . . . פـتے بـراے آבمــ هـاے פـســودے ڪـہ בور و بـرمـ مے چـرפֿـیـבنـב و פֿـیلـے בیـر شنـاפֿـتمشـاטּ . . . ! بـراے بـے פֿـیـــالے و آرامشــے ڪـہ مــבتـهاستـ ــ בیگـر نـבارمـشـ . . . خنــבه هایـے ڪــہ בارمــ فــراموششـاטּ مے ڪنــمـ . . . و بـراے פֿــوבمـ ڪـہ פـالـا בیگـر خیلـے عـــوضــ شــבه امــ