دلتنگی**

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••
دلـَـم کـِـه می گـیــرد کــودَکـــ می شـَـوم ،

کفش هــایم تــابــه تــا می شـَـود ؛

دستانی میخواهم که آرامم کنند ؛

مـهــربـانـی کـِـه بــه فـِـکــر دلـتَـنـگـی هــایـَـم بــاشَـد . . .

بهانه گیر میشوم ؛

نـِـق می زنـم که این را می خــواهــم ، کــه آن را نمی خــواهـم . . .

ولــی هیـــچـکـس نمی دانـَـد کــه

بــه جــز تــو هیــچ نمیخواهم

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

نگـــــــران نباش،

حــــال مـــن خـــــــوب اســت بــزرگ شـــده ام

…دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم

آمـوختــه ام، که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش ” زندگیست ”

آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای ” نبــودنـت ” تنگ نشــــودراســــــتی، بهتــــــــــر از قبل دروغ می گویــــم

ـحـــال مـــن خـــــــوب اســت … خــــــوبِ خــــوب…

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

خــدایا ؟

کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . .

مــی خــواهـــمـــ در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !
ایـن یـک اعــتـرافــــــ اســت . . .

مــن بــی او دوامــ نــمی آورمــ . . .

حــتــی تــا صــبح فـــردا . . . !.!

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

قلــ ❤ــب عزیز لطفــا خفــﮧ شـــو و در همـﮧ کارها"دخالــت" نــــکن !هـمان کـﮧ خــ ـ ـ❤ـون "پمـــپاژ" کــــنــﮯ کافـیسـت . . .
اگر هــم "خـــستــﮧ" شـدے اجبــ ــارﮮ نیسـت به کــار

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

سـפֿـت تریـטּ בو رآهـﮯ

בو رآهـﮯ بیـטּ فـرآموش ڪَرבטּ و انتظـآر است

گـآهـﮯ ڪآمـل فـرآمـوش مـﮯڪُنـﮯ

و بعـב مـﮯبینـﮯ ڪـﮧ بـآیـב مـنتظـِر مـﮯمـآنـבﮮ

و گـآهـﮯ آنقـَבر مـنتظـِر مـﮯمـآنـﮯ ڪـﮧ

مـﮯفهمـﮯ زوבتـر از ایـטּها بایـב فـراموش مـﮯڪرבﮮ

•.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••.✦.••

 

/ 0 نظر / 6 بازدید