وقتی که خدا داشت منو بدرقه می کرد بهم گفت: جایی که میری

 مردمی داره که میشکوننت ، نکنه غصه بخوری ، من همه جا باهاتم

 تو تنها نیستی تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری، قلب میذارم

 که جا بدی ، اشک میدم که همراهیت کنه و مرگ که بدونی برمگردی

 پیشم

/ 0 نظر / 19 بازدید