کوتاهی زمان را وقتی فهمیدم که در کنارت بودم/

و طولانی بودن آن را وقتی فهمیدم که در انتظارت بودم/

حلا که دلتنگتم زمان ایستاده!!!!!!

,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,

شکسته شیشه قلبم،

کجایی مرحم دردم،

تورا در غربت عشقم غریبانه صداکردم ،

صداکردم تورا هستی؟

 شنیدی و گذر کردی

 مرا آواره و تنها گدای در به در کردی

,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,

انصاف نیست !!دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را هر روز هزاربار ببینی

و آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی

,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,.ـ*ـ.,

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
رویا

گــــ ـاهی وقتهــ ـا آدمهـــ ـا ، از یکـــ جایی به بعــــــد ، از یکـــ روزی به بعـــــــد ، از یکـــ (( نفــــــــــر )) به بعـــــد ، دیگــــــــر هیچ چیز برایشان معنی ندارد ... نه رنگـــ ها ، ... نه خیـابانهـــا ، نه فصلهــــــــا ... گاهـــــــی وقتهــــا آدمهــ ـا از یک نفــــــــر به بعــ ــــد فقط دلتنگ اند ...