لَبخـنــבْ ڪـِﮧ مے زنـمــْ ـ

בَر בُنیـآے פֿـوבتآטּْ فڪـر مے ڪُـنیـב

בَرבے نیسـﭞْ . . .

                            زَجرے نیسـﭞ !!

                                                       غَــمے نیسـﭞ . .

اَمــآ . . . . . .

بـآ هَـر لَبخـنــבْ روحَـمــْ زَخـمــْ بـَر مے בآرבْ .!.

                       قـَﮧ قَـﮧ ڪـِﮧ مےْ زَنـمــْ בْلمــْ ضَجـﮧ مےْ زنـבْ / . . /

ایـטּْ آَسـﭞْ حڪآیـﭞ ِ ڪَسےْ ڪـﮧ ، ،

بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیےْ رآ مےْ خنـבانـב!ْ

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--..-.-.

اِی روزِِگــآر . . .

اَز خَطـ خَطــے هآیـَم سآدِه نَـگــــــــذَر . . . !

بــِه یـآد دآشتــِــــہ بــآش . . .

این دِلــنِـوِِشــــ ــــــتِ ــــــہ ـهـــآ رآ یــِک دِل ، نـِـوِشـــتــــِ ــه. . . !

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.

روزـها . . 

ساعتـ ـها . .

בقیقـ ه ـها . . 

و حتـﮯ لحظـ ه ـها . .

تنهــا بـراـی ِ رسیدלּ بـﮧ یڪـ چیـــز سپَرـی مـﮯشونـב ؛

رسیــدלּ بـﮧ رویــایـﮯ اَز جنــس ِ تـــــ×ــــو

-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-

یڪ سرے اَز حَرف ـهآ رآ نِـمے توآטּ فَرآموش ڪَرב !

بـہ هیچ نَحوے . .

گاه گاهے בَر ذِهـטּ مرور مے شونـב

امّا هَر بآر

تمآمــ وجوב اِنسآטּ را پُر مے ڪُنـב ، ،

از / نـِفرَت / .!.!.

چیز بـבے اَست . .

اما بہ آבم یآב آور مے شوב ،:،

 بَعضے چیز ـها فرآموش نَشدنے انـב !!!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

اَفـسـوسـ ـ ـ مـ ـیـ ـ ـ خُــورمـ ـ ـ ـ  

           چـِـرآ ؟

                               چـِـرآبـــآ رَفـتَـنـِ ـ ـ تـُـو بـَـهــآر مـیـ ـ ـ آیـَـد ؟

  آمـَـدیـ ـ ـ دَر سَـرمـآیـ ـ ـ زِِمِـستــآنـ ـ ـ 

                        بــِهـ  سَردیـ ـ ـ  زِِمِـستــآنـ ـ ـ  بـودیـ ـ ـ !

                                     بــِهـ غـَمـ ـ ـ اَنـگـیـزیـ ـ ـ شـبـ ـ ـهآیـ ـ ـ تـَنـهـآیـیـ ـ ـ ! 

                                                   بــِه خُــشـکیـ ـ ـ بـَرفـ ـ ـ !

                           مـیـ ـ ـ رَویـ ـ ـ ـ !

    بـَهـآر مـیـ ـ ـ آیـَد . . . !

                      بــِهـ نـَظـَر مـعـآمـِلـِهـ یــِ خـوبـیـ ـ ـسـتـ ـ ـ

  اُمـیـدوآرَمـ ـ ـ

               بـَهـآر گـُـلـیـ ـ ـ بَــر چـِـهــرِِـهـ اَتـ ـ ـ بــِنـِـشـآنـَد . . .

            گـَردِشـ ـِ روزگــآر خـَطـآ نـَـدآرَد . . .

                           زِِمـِسـتـآنـ ـ ـ  ـهـیـچـ ـ گــآه بَـهـآر رآ نـِمیـ ـ بـیـنـَد . . . !! 

 .-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.--..-.-.-.-.-.-.

روزے مے رسَـנ کـِﮧ נر פֿــیـال פֿـوנ

 

                                             جاے פֿالے مــــــــــــرا حِس کـُـنے

 

   وَ נر נلَت با بغــضـ بگـُویے

 

                     " ڪاش اینجآ بوנ "

 

    اما مَـטּנیگـَـر

                                               بـﮧ פֿـوآبَت هَـــ Ґنِمے آیَـــҐ!

.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

 

 

امیدوارم خوشتون بیادشششش

بدون نظر نرینا

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
محمد مقدم

ابجی مریم خوندن فونتش سخت بود اما خوندم [نیشخند] قشنگه [دست][گل]