خدایـا

___________.♥.
____________.♥♫♥.____________.♥. *
____________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. *
____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. *
_____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. *
______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. *
_.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . *
______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..
____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * ..
____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* ..
____________.♥♫♥.____________.♥. * . *.
_____________.♥

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

 

خــــــــــــ ــدایا

انتخابــ واحد دنیا را کهــ خودتـــ برایمانــ انجامــ دادے !

کاشــ لااقلــ سیستمــ حذفـــ و اضافهــ اے نازلـــ میکردے .

خیلے از واحــ ـد ها را بایــ ــد حذفــ ــــ کنمــ

/ 1 نظر / 3 بازدید
پرهام

کاش حالا دکمه on راخودش زده ما هم مجاز بودیم off را خودمان بزنیم[گل]