به یک “نترس”
به یک “نوازش”
به یک “آغوش”
به یک “دوستت دارم”
خلاصه بگویم به “تو” نیازمندم !

/ 2 نظر / 6 بازدید
علی فلسفی

می دونــــی زیباتــــرین حس چیــــه؟ اینــــکه بدونـــی در اوج تنهایـــی یکـــــی هست که به فکــــرته.

وحید

ما همه بخدا نیاز داریم از خودش بخواه نه از بندش هر چی که میخوای از محبت تا مالو ثروت[نگران][نگران]